Art with Entrepreneurs

Chou Kuang-Yu Chen Hsiu-Wen Fu Hau-Shiuan
Huang Teng-Hsuan Lai Chih-Hao Lai Tian-Ming
Wang Yu-Sung Chen Pei-Yi Calvin Lin
Kuo Hsin-I Tseng Min-Lung Su Hsiang-Chu
Liao Jung-Chan Kuo Ming-Fu Mr. Red