Water Flows and Color Shows

Liao Mei-Lan Chen Qi Wei Jui-Tsung
Li Baiming Lin Wen-Li Sha Ching-Hwa
Yang Chih-Ying Xiao Ju-Sheng Su Chung-Ming
Miao Chongan