New York Contemporary Art
FundArt Communicates Beyond Boundary

Odilon Redon Leopold Survage MoMo
Inbal Buzaglo Yoresh Arisa Niwa TT
Liu Baojun Ren Wei Yang Hui-Chen
Ling Ling Singway MANIHOO
Xu Fang-Hua Zheng Hui-Mei Nakamura Aki
Ryan Lee Shao Yu-Xian Hao Yi
Yu Sheng Lin Jie Wei Dong
Qing Qing Zhu Jie Jian Hua
Dao Qiang Tu Jianguo Jiang You
Cai Guangzhong Liu Bo Zhou weiqiao
Xia Xian Tan Mui Sun zhang jian peng
Andy Xcun Qin Zhenghui
Akuei Pei Fen Mei Ting
Zhen Zhi-Zhen Lai Fang-Yu