UCCA

Wang Guangyi Yue Minjun Sui Jianguo
Fang Lijun Liu Xiaodong Wang Qingsong
Huang Yan Yu Fan Cui Xiuwen
Feng Zhengjie Rong Rong Liu Wei
Yang Yong